7
14
Other Involved Persons: ...Shcherbakova, G....
electronic Article
15
Other Involved Persons: ...Shcherbakova, G....
electronic Article
16
17
Published in Glass and ceramics
Other Involved Persons: ...Shcherbakova, G. A....
electronic Article
18
Other Involved Persons: ...Shcherbakova, G....
electronic Article
19
Other Involved Persons: ...Shcherbakova, G....
electronic Article
20
Other Involved Persons: ...Shcherbakova, G....
electronic Article