4
by Egorov, Yu. V.
Published [ca. 1994]
Other Involved Persons: ...Kondratiev, V. A....
Book
5
Other Involved Persons: ...Kondratiev, V. A....
electronic Article
6
Other Involved Persons: ...Kondratiev, V. A....
electronic Article
7
Published in Mathematical notes
Other Involved Persons: ...Kondratiev, V. A....
electronic Article
8
9
10